Mathematically Perfected Economy offers singular solution to the faults of the present terminal obfuscation of our money.

Mathematically Perfected Economy™ (MPE™) is the singular integral solution to 1) inflation and deflation, 2) systemic manipulation of the cost or value of money or property, and 3) inherent, irreversible multiplication of debt in proportion to a vital circulation, engendering inevitable systemic failure at a finite system lifespan defined by an inevitable, terminal sum of insoluble debt. Mathematically Perfected Economy™ is every prospective debtor’s right to issue their promise to pay, free of extrinsic manipulation, adulteration, or exploitation of that promise, or the natural opportunity to make good on it.

Mathematically Perfected Economy offers singular solution to the faults of the present terminal obfuscation of our money. 

Amateurs

De Democratisering van Geld

Screen Shot 07-29-16 at 07.02 AM

Het geld systeem waarbij het volk over de geldcreatie gaat….

Geld & Monetaire Rechtvaardigheid

Een minimaal aspect van geld is representatie. Wat dient geld te vertegenwoordigen, of wat moet het vertegenwoordigen? Dit is de eerste vraag die we moeten beantwoorden voordat we een goed begrip kunnen krijgen wat monetaire rechtvaardigheid is, en hoe we een eerlijk monetair systeem kunnen ontwikkelen.

We kunnen kortweg stellen dat geld de meeteenheid is van waarde, zoals bijvoorbeeld “kilo” een meeteenheid is van gewicht. Essentieel is dat de meeteenheid niet wordt veranderd door externe factoren. Immers, bij een verandering van de meeteenheid hebben we altijd te maken met verliezers en winnaars (inflatie en deflatie). Geld dient een consistente waarde te vertegenwoordigen gedurende haar levensduur, waardoor niemand onrecht wordt aangedaan en niemand onverdiende winsten geniet zoals nu het geval. In ons huidige geldsysteem creëren banken geld tegen rente gebaseerd op onderlinge betalingsbeloftes zonder dat de bank daar iets voor opgeeft of zelfs maar risico loopt. Men bewijst ons ook geen service maar een disservice, omdat geldcreatie tegen rente uiteindelijk onoplosbare schuldenproblematiek met zich meebrengt, en de daaruit voortvloeiende consequenties.

In plaats van ruilhandel, gingen we geld gebruiken. Geld is daarom wellicht een van de grootste uitvindingen omdat het de liquiditeit van iedere economie enorm vergroot. Geld stelt ons tenslotte in staat om snel en effectief verschillende goederen en diensten te ruilen.

 Belangrijkste eigenschappen voor geld:

 • Reken/Meet eenheid voor waarde
 • Opslageenheid van consistente waarde
 • Ruilmiddel

Geld is het fundament voor iedere economie, en wanneer we monetaire rechtvaardigheid nastreven dient geld een consistente waarde te behouden gedurende haar levensduur. Alleen in “mathematically perfected economy™” (hierna MPE) wordt de waarde van geld gedurende de gehele levensduur bewaard door een 1:1:1 verhouding tussen [1] de geldcirculatie, [2] de resterende schuld/verplichting, en [3] de resterende waarde van het gerelateerde onderpand.

De huidige realiteit & de privatisering van ons geld door bankiers, voor bankiers

In het huidige aan ons opgelegde private geldsysteem is vrijwel al het geld ¨Schuld¨, en die ¨Schuld¨ bestaat uit een hoofdsom + (periodieke) rente.

Het bankensysteem) heeft op slinkse wijze de macht verkregen om onze betalingsbeloftes (b.v. een hypotheekakte) te her-publiceren in de vorm van Euro’s als een schuld + periodieke rente tegen verwaarloosbare kosten en zonder zelfs maar risico te lopen. Het bankensysteem geeft gedurende dit proces niets op van eerder legaal bezit wat naar mijn bescheiden mening contractfraude bewerkstelligd, althans in contractrecht geldt dat beide partijen “iets” op moeten geven van gelijksoortige waarde om het contract geldig te laten zijn. “Het ene voor het andere”, en “voor wat hoort wat”. https://nl.wikipedia.org/wiki/Quid_pro_quo

In de Engelse wet wordt dit “consideration” genoemd, en is een van de belangrijke elementen in contractrecht. https://en.wikipedia.org/wiki/Consideration_in_English_law

Het bankensysteem is een organisaties waarbij een tussenpersoon die niets produceert (en niet de echte crediteur is) op onnatuurlijke wijze tussenbeide komt met betrekking tot transacties tussen crediteuren en debiteuren. Zij kunnen simpelweg stellen dat betalingsbeloftes alleen goed zijn wanneer deze uitgegeven worden op hun papier of in hun systemen. Door een centrale bank te omgeven met satellietbanken – die in feite acteren als tussenpersoon – werpt de centrale bank de façade op dat legaal verdiende waarde en het risico daarvan op het spel zet. De tussenpersonen (commerciële banken) hebben zogenaamd “geld geleend” van de centrale bank en dit geld is zogenaamd aan “risico” onderhevig als de obligatie niet kan worden terugbetaald. Maar dit is niet het werkelijke risico van dit zogenaamde bankensysteem.

Alles wat de banken doen is onze betalingsbeloftes uitgeven zonder noemenswaardige kosten. Daarbij brengen ze de schuldenaar rente in rekening, alsof eerder legaal verdiende waarde of risico van de bank op het spel staan. Dit geveinsde risico bestaat natuurlijk niet. De bank brengt simpelweg geld in omloop door het op de balans te zetten en in de computer in te voeren. Als die kosten terug zijn verdiend is er voor de bank geen verder risico meer. Dankzij dit systeem vermenigvuldigen ze hun onverdiende winst vele malen met de eerste terugbetaling van de schuld. Een schuld die vanaf het begin vele malen groter is dan de waarde van het onderliggende onderpand.

Door het moedwillig misleiden, en afleiden (middels onnodig ingewikkeld vakjargon) van het publiek denken de meeste mensen dat we geld van een bank lenen, U weet nu beter. Middels bijvoorbeeld een hypotheek verkrijgt een bank onder valse voorwendselen, het “recht” op een belangrijk deel van uw arbeid/productie, en indien nodig claimt men het onderpand. En dat gebeurt zonder dat de bank daar iets van eerder legaal bezit tegenover stelt. De bank creëert via elektronische invoer in het systeem een krediet extensie gebaseerd op uw handtekening (betaalbelofte) met het onderpand en uw kredietwaardigheid als zekerheid.

Zoals gezegd stelt de bank daar niets tegenover. De bank is op de een of andere manier verstrekker geworden van onze onderlinge betalingsbeloftes (geld) van koper aan verkoper tegen verwaarloosbare kosten. Desalniettemin betaalt u per saldo over de hele looptijd van de hypotheek uw woning misschien wel twee tot drie keer, afhankelijk van de gemiddelde rentestand over de looptijd van de hypotheek. De Nederlandse bank voelt de bui al hangen, en legt het nog maar zeer recent zo uit.

Er is echter wettelijk gezien geen schuld aan de bank, immers was het geld voorheen niet legaal in het bezit van het bankensysteem, en het is moreel verwerpelijk. Je geeft één private organisatie het recht om claims op ons allemaal uit te geven, zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat. Het geeft een immense macht, en die leg je dan op één centrale plek

Misdaden tegen de mensheid
Gefalsificeerde leningen, tegen daardoor onrechtmatige rente

Banken pretenderen dus dat ze ons geld lenen (misleiding), maar komen slechts tussenbeide in zaken tussen burgers en bedrijven en her-publiceren onze betalingsbeloftes als Euro’s in hun computersysteem tegen verwaarloosbare kosten. Het bankensysteem brengt ons hiervoor periodieke rente in rekening. In de realiteit zijn wij als burgers de scheppers van geld. De mensen die produceren, uitvinden, ontwikkelen, werken, enzovoort.

Waarom zou een weldenkend volk (en haar gekozen overheid) rente betalen over haar eigen ruilmiddel, immers zijn wij het die waarde creëren en dus het ruilmiddel. Maar erger nog, het is diezelfde onrechtvaardige rente dat het criminele, en immorele geld systeem terminaal van karakter maakt, waarvan we de gevolgen overal om ons heen waarnemen.

 • Ongelijkheid (een rekenkundige zekerheid)
 • Prijsinflatie (voortdurend stijgende kosten van levensonderhoud)
 • Monetaire deflatie (chronisch gebrekkige geldcirculatie in economie/samenleving)
 • Onomkeerbare vermenigvuldiging van vervalste schuld door ongerechtvaardigde rente in terminale schulden
 • Bedrijven, overheden (landen), en private faillissementen
 • Privatisering
 • Bezuinigingen
 • Economische groei ten koste van alles
 • Hebzucht, exploitatie, speculatie, corruptie, oorlog, armoede, misdaad, extremisme
 • Desintegratie van sociale (infra) structuren
 • Werkeloosheid, verhoogde werkdruk, stress, burn-out, depressie, zelfmoord
 • Kind verwaarlozing, kinderen niet opgevoed door ouders, maar door leraren en dagcentra die plotseling overal om ons heen verschenen
 • Vermogens verschuiving van de “many” naar de “few” die steeds meer van ons leven beheersen middels media, politiek, justitie, en onderwijs (belangrijk) omdat onze enige kans is dat we het allemaal begrijpen. Waarom is een van de belangrijkste fundamenten van onze samenleving (geld) geen verplicht studie onderwerp op (basis)scholen?

 

Schuldenlast neemt onomkeerbaar toe door rente      Toename van schulden sinds 2007

Wereldwijde schuldenlastChange in debt 2007-2014

 

Schuld is niet het probleem!
Waarom geld creatie als schuld?
De twee voor de hand liggende alternatieven met betrekking tot de uitgifte van nieuw geld zijn: [1] Als overheidsbestedingen in de economie (geld wordt simpelweg gecreëerd door de overheid, vrij van schuld), of… [2] de uitgifte als schuld. Wat zijn de gevolgen of eventuele verschillen?

De integriteit van de schuld
Het belangrijkste verschil zit hem in het feit dat we bij schuldvrije overheidsbestedingen geen middel hebben om geld ook weer te onttrekken uit de circulatie (per afschrijving/consumptie onderpand), om zodoende een dynamische balans te garanderen tussen geld in omloop en datgene wat het geld representeert/dekking geeft. Bovendien is het onmogelijk om via overheidsbestedingen de hele breedte van de economie te bereiken op een eerlijke manier.

Schuld is dus simpelweg het rekenkundige gereedschap benodigd om de 1:1:1 verhouding tussen de geldcirculatie, de resterende schuld/verplichting en de resterende waarde van het gerelateerde onderpand te bewerkstelligen, hetgeen op zijn beurt onveranderde koopkracht garandeert van ons geld (geen inflatie, en geen deflatie). Niemand kan problemen hebben met het terugbetalen van een schuld aan de hand van afschrijving of consumptie van het onderpand. De echte crediteur (bijvoorbeeld de verkoper van een huis) wordt direct volledig betaald. Er wordt niemand onrecht aangedaan.

Het is dus niet schuld wat het probleem is. Schuld stelt bijvoorbeeld een pas getrouwd stel in staat om een woning te kopen, terwijl ze daar de middelen nog niet meteen voor hebben. Het is schuld dat ons de mogelijkheid verschaft om geld weer te onttrekken vanuit de geldcirculatie, teneinde een dynamische balans te behouden tussen de circulatie en datgene (resterende waarde onderpand) wat die circulatie vertegenwoordigt. Dit is de enige oplossing voor monetaire inflatie en deflatie*. De som van de schuld is nooit groter dan het geld in circulatie, en de integriteit van de schuld wordt gewaarborgd door een afbetalingsschema waarin de debiteur terugbetaald voor het gerelateerde onderpand aan de hand van consumptie of afschrijving. Martijn Jeroen van der Linden heeft volledig gelijk wan neer hij zegt dat we alleen een waardevaste munt kunnen realiseren zodra we inflatie en deflatie oplossen. Alleen met het in MPE omschreven proces wordt die doelstelling gerealiseerd.

*Inflatie en deflatie gedefinieerd als toename of afname van het geld in circulatie per datgene wat het vertegenwoordigt.

Het probleem is Rente
Het betalen van (gefalsificeerde) schuld in het huidige monetaire systeem veroorzaakt een onomkeerbare cyclus van voortdurend lenen tegen rente en daardoor onomkeerbare vermenigvuldiging van schulden. Tegenover iedere nieuwe schuld staat een verplichting om rente te betalen, terwijl alleen de hoofdsom van de schuld in circulatie wordt gebracht. Om een noodzakelijke vitale circulatie van geld in omloop te kunnen handhaven moet men opnieuw minstens zoveel lenen als men heeft betaald uit de oorspronkelijke omloop, terwijl de totale schuld onomkeerbaar blijft toenemen. Dit terminale proces veroorzaakt uiteindelijk onoplosbare schuldenproblematiek waarvan we het bewijs nu overal om ons heen zien. Het probleem is de onomkeerbare vermenigvuldiging van gefalsificeerde schuld door onrechtvaardige rente. Rente heeft een kritische fout, zolang rente wordt toegepast is het onmogelijk om de effecten te neutraliseren en de consequenties te stabiliseren, het proces is voortdurend, onomkeerbaar, en terminaal. Het is een fundamenteel mensenrecht om betalingsbeloftes uit te geven vrij van extrinsieke manipulatie, wijzigingen, of exploitatie van die beloftes, of de natuurlijk mogelijkheid om die beloftes na te komen.

“Anyone who believes that exponential growth can go on forever in a finite world is either a madman or an economist”

Op de website www.perfecteconomy.com kun je nog steeds de spreadsheets downloaden die in 1983-84 zijn gemaakt op verzoek van de Reagan Administratie, waarvan de uitkomst was dat het op krediet (onderwerp van rente) gebaseerde private geldsysteem rond 2010 in de terminale fase zouden belanden. Waarvan akte!

“Het is geen mysterie om het storingspatroon in onze pseudo “economie” te projecteren veroorzaakt door rente, als rente de ¨schuld¨ onomkeerbaar en voortdurend vermenigvuldigt in verhouding tot de gewenste geldcirculatie, en steeds meer van iedere Euro gewijd wordt aan deze ¨schulden¨, dan kan daardoor steeds minder van iedere Euro in circulatie aangewend worden voor de economie. Reguleringen en boetes kunnen dit terminale proces slechts vertragen.”

In MPE worden noch productie noch consumptie belemmerd door het opleggen van extrinsieke kosten (rente). Van belang is dat we een valuta circulatie beschikbaar stellen voor de productie die geen belemmeringen, beperkingen, of andere onrechtvaardigheden oplegt. Productie en ondernemen worden volledig ondersteund door een liquide, waardevaste en efficiënte valuta.

Monetaire inflatie en prijsinflatie verklaard
Hedendaagse “economen” gebruiken de term “inflatie” om twee heel verschillende dingen uit te drukken, alsof prijsinflatie een gevolg zou zijn van monetaire inflatie. In de pseudo-wetenschap die men ten onrechte economie noemt is er geen formele stelling en/of bewijs dat in een geldsysteem onderhevig aan rente [1] monetaire inflatie daadwerkelijk optreedt en dat [2] monetaire inflatie de prijsinflatie veroorzaakt.

Integendeel, de enige manier om monetaire inflatie te produceren is wanneer we meer lenen dan de waarde die het onderpand vertegenwoordigt, of dat we minder terugbetalen dan de verplichting. Het eerste is niet toegestaan, en het tweede is rekenkundig onmogelijk omdat we naast de hoofdsom ook de rente moeten betalen uit een circulatie slechts bestaat uit resterende hoofdsommen. Faillissementen zijn hierin meegerekend en het verder inflateren van de geldhoeveelheid in circulatie werkt slechts tijdelijk en de effecten hiervan zijn te verwaarlozen.

Dus in plaats van de gevreesde monetaire inflatie, lijden we aan een chronisch deflaterende circulatie. En om deze reden alleen kan monetaire inflatie dus nooit de reden zijn van prijsinflatie. Derhalve is het onmogelijk dat er een correlatie is tussen monetaire inflatie en prijsinflatie.

Prijsinflatie is niettemin aanwezig in het huidige systeem. Op zoek naar de oorzaak komen we al snel bij de boosdoener, de enige component die toegevoegd is aan onze valuta, namelijk rente. Dat komt omdat de rente permanent en onomkeerbaar de schulden laat toenemen in verhouding tot de hoeveelheid geld in circulatie.
De steeds stijgende kosten van deze vermenigvuldigende schulden komen te rusten op onze industrie en samenleving, wat alsmaar stijgende kosten van levensonderhoud (prijsinflatie) tot gevolg heeft. Prijsinflatie wordt veroorzaakt door rente, en de enige manier om prijsinflatie (los van tijdelijke vraag en aanbod situaties) te voorkomen is door het elimineren van deze rente.

De meeste “economen” pleiten dus voor een systeem dat de diefstal op ons maximaliseert door de façade dat prijsinflatie wordt gecontroleerd door rente, terwijl het juist die rente is die de solvabiliteit steeds verder onder druk zet.

Vier cruciale vragen aan de Nederlandse Bank
Omdat gefalsificeerde geldcreatie begon bij centrale banken, en omdat alles draait om financiële stabiliteit (zoals op de site van De Nederlandsche Bank en andere centrale banken staat vermeld), hebben we eerder in dit verband DNB verzocht antwoorden te geven op onderstaande vragen, waarvan we tot op heden slechts een bevestiging van ontvangst hebben, maar nog geen antwoorden.

 1. Hoe is het mogelijk om een vitale geldcirculatie te onderhouden zonder het opbouwen van onoplosbare schulden?
 2. Wat is de claim van de bank dat er een schuld bestaat aan de bank?
 3. Wat is de claim op rente wanneer de bank slechts de marginale kosten absorbeert van het her-publiceren van onze onderlinge betalingsbeloftes aan elkaar?
 4. Op basis van welke wettige (contractuele) overweging claimt de bank dat het eerder bezit opgeeft wanneer geldcreatie plaatsvindt?

Wat nu?

Van geprivatiseerd “geld” naar een verantwoorde publieke monetaire infrastructuur.

Wat is “Mathematically Perfected Economy™”? (MPE)

MPE biedt ons een publiek (non-profit) boekhoudkundige monetaire infrastructuur met een valuta (ons geld) zonder rente, bestaande uit de administratie van onderlinge betalingsbeloftes voor alle personen en toegestane ondernemingen, met een terugbetaal verplichting zoals men verbruikt/consumeert van de gerelateerde onderpanden.

Mike Montagne is (sinds 1968) de grondlegger van dit alternatieve rentevrij geldsysteem, waarover hij het een en ander gepubliceerd heeft op http://www.perfecteconomy.com. (de website is helaas wat gedateerd, maar inhoudelijk een absolute aanrader)

Er is in MPE geen inflatie of deflatie, omdat het geld in omloop altijd nagenoeg gelijk is aan de resterende waarde van de bestaande onderpanden. De hoeveelheid geld is in dit systeem altijd consistent in kwantiteit met de resterende waarde van de onderpanden die bestaan, en waarvoor de valuta in circulatie was gebracht. Hierdoor verkrijgt de valuta zijn gelijkblijvende koopkracht. Het (resterende) geld in omloop is altijd toereikend om de som van schuld af te betalen. Verdere productie wordt dus niet belemmerd door een gebrekkige geldcirculatie (zoals nu het geval is omdat er meer moet worden terugbetaald dan er in de circulatie aanwezig is door de factor rente). In MPE nemen schulden ten opzichte van de resterende waarde van de onderpanden niet exponentieel toe, omdat simpelweg de rentelast ontbreekt.

In MPE worden noch productie noch consumptie belemmerd door het opleggen van extra kosten (rente). Van belang is dat we een geldcirculatie beschikbaar stellen voor onze productie die geen belemmeringen, beperkingen, of andere onrechtvaardigheden oplegt. Productie en ondernemen worden volledig ondersteund door een liquide, waardevaste, en efficiënte valuta.

“MPE is niet meer dan een enkelvoudig recept, voor het elimineren van onrechtvaardige en terminale interventie.”

In dit model wordt een betalingsbelofte aangegaan voor b.v. een woning met een vrije marktwaarde van €100.000 en een levensduur van 100 jaar tegen €1.000 aflossing per jaar, oftewel €83,33 per maand. Na 100 jaar is de woning afgeschreven en de belofte van €100.000 volledig terugbetaald. De betalingsbelofte van €100.000 is nu volledig uit circulatie genomen, en is het eigendom van niemand meer.

MPE kort samengevat:
Geen private (geldscheppende) banken meer, maar een landelijk/Europese nutsinstelling als Gemeenschappelijk Monetaire Infrastructuur (GMI, een vierde macht los van politieke invloeden).

Niet anders dan de infrastructuur die banken nu gebruiken. Als het aan mij ligt nemen we de bestaande structuur over (we hebben die immers zelf betaald). In deze omgeving wordt het MPE geldbeheer* geïmplementeerd en toegepast. Alles wordt daar onder voorwaarde van uiterste privacy bijgehouden. Je salaris komt binnen, betalingen worden gedaan, kredietwaardigheid gecontroleerd in geval van aanvraag “financiering”, etc.

*De rekenkundige/boekhoudkundige relatie van 1:1:1 tussen [a] Geld in omloop (Circulatie), [b] (Rest) Waarde Vertegenwoordigt Eigendom, en [c] Resterende Aflossings Verplichting.

Hoe we de valuta noemen is niet relevant voor de integriteit. We kunnen met de naam Euro doorgaan en (bij voorkeur) implementeren op Europees niveau. De kosten van implementatie zijn te verwaarlozen. Er verandert praktisch gezien niet veel ten opzichte van het huidige systeem.

Door de voorwaarden en de uitvoering op te nemen in onze grondwet voorkom je dat de politiek zichzelf afwijkend gaat gedragen ten opzichte van datgene dat we afgesproken hebben. Overheid kan voor controle en uitvoering zorg dragen.

Ter implementatie en naleving is er een concept mandaat (Absolute Consensual Representation) kortweg ACR genoemd. Het volledige concept is te lezen op: https://holland4mpe.wordpress.com/2013/05/20/mpeacr/  Opnemen (per democratisch besluit, geheel, of aangepast) in de grondwet.

Een voorbeeld: We hebben de volgende gegevens en ik neem daarbij een loonbedrijf (kredietwaardig) als voorbeeld die de aanschaf van een machine wil financieren. De op dat moment geldende vrije marktprijs van een machine inclusief een service contract en garantie. €100.000. De financieringsbehoefte voor aan te schaffen machine is dus €100.000. De gemiddelde levensduur van de machine is voor dit voorbeeld bekend of kan redelijkerwijs ingeschat worden. Laten we zeggen tien jaar.

We hanteren een 1:1:1 ratio tussen a) geldcirculatie, b) vertegenwoordigd eigendom van de (rest)waarde), en c) (resterende) Aflossingsverplichting/afschrijving

(Nieuwe) Geld Circulatie
a.) De €100.000 die in circulatie worden gebracht met de machine en de kredietwaardigheid van de koper (lener) als onderpand. De verkoper wordt meteen volledig betaald.

(Resterende) Waarde onderpand
b) Dit is de €100.000 aan waarde vertegenwoordigd door eigendom met lineaire afschrijving over 10 jaar.

(Resterende) Aflossingsverplichting per afschrijving/consumptie
c) €100.000 betekent een aflossing €10.000 per jaar over de levensduur van de machine van 10 jaar.
Totaal terugbetaald na 10 jaar: €100.000.

In de praktijk gebruiken we een de-escalerende/non lineaire afschrijving, waarbij de afgeschreven bedragen van hoog naar steeds lager gaan. Zo zijn er nog een aantal methodes om de realiteit zo dicht mogelijk te benaderen.

Je ziet dat we hier de levenscyclus van geld hebben voorgesteld zonder rente, met geld als meeteenheid en verschaffer van liquiditeit voor de handel gedekt en waarde gegeven door onderpand, en kredietwaardigheid ondernemer. Een kredietwaardigheid die hij niet wil verliezen!

De concrete voordelen
Geen inflatie of deflatie, geen mogelijkheid tot systematische manipulatie van ons geld en eigendommen, en geen onoplosbare schuldenbergen die zichzelf (exponentieel) blijven vermenigvuldigen door rente. Vennootschapsbelasting kan worden afgeschaft, overheden financieren op dezelfde wijze, en gebruikers van een door de overheid gefinancierde structuur/dienst betalen aan de hand van afschrijving, voor pensioenvoorzieningen kunnen we besluiten om een bepaald percentage van het verdiende geld verplicht te reserveren (behoud van koopkracht is immers gewaarborgd), aandelenmarkten (centers van exploitatie) worden overbodig gemaakt, immers is privaat kapitaal niet langer noodzakelijk ter financiering (wie wil concurreren tegen 0% rente?), meer besteedbaar inkomen, behoud van koopkracht.

 

“To find the players in all the corruption of the world, ‘Follow the money.’ To find the captains of world corruption, follow the money all the way.”

 

 

 

Advertisements

The Ruse about the Banking System and how our Debts are Falsified

“The initial bank” is not usually the bank you went to. What we’re concerned with in *the origin* of every unit of circulation, is always whatever “bank” *created” the [obfuscation] of *our* “money.”

In virtually all systems and in most cases, this is (“uniformly”) a CENTRAL bank. “The” “central bank” “of” the United States for example is the 12 private “Federal Reserve” “Banks.”

The central bank(s) do not interface with the public. Money comes into existence *from* the central bank(s) by ostensible “lending” from the central bank to what I call “peripheral banks” or “intermediate banks.” It is these peripheral banks from which you engage in faux “borrowing” only to acquire a representation of your promissory obligation. You should be careful not use (or to think) of these banks as your “initial bank,” for they are NOT (generally) the purported creators of money — yet money may be thought to initiate there — particularly as you engage in issuing or instantiating your promissory obligation there.

Yes, THAT (peripheral bank) is the true beginning of the life cycle of every unit of currency, because your promissory obligation in fact gives “money” (or this obfuscation of money) the very entirety of its legal and monetary substance. The proper life cycle of *all* “money” (obfuscated or not) in truth begins here.

But this is NOT where the structure of the system (wrongly) PLACES the beginning of the obfuscated life cycle of money — and this is how reason has them in such a terminal legal conundrum.

Why do they move the beginning of the life cycle of every unit of circulation *elsewhere* (somewhere *other than* the _real_ initial “bank”?

Effectively, they MUST pretend that money IS indeed “borrowed.”

It is imperative to the ruse then, that faux creation under fraudulent pretences sustains the wrongful idea that you are indeed borrowing. How is this done?

Well if your wrong “initial bank” in the parlance of the improprieties of the system is forced “to borrow” money from a central bank which on the contrary is no more than publishing a further representation of your promissory obligation — in which obligation and contract they have no rightful stake whatsoever — well then, even the very records we can examine of the seeming transaction seem to corroborate that you did indeed borrow money then — and furthermore *that* *commensurable consideration* (in other words ***THE*** money) was INDEED GIVEN UP!

If you make the peripheral bank your “initial bank” in any testimony then, NO ONE can understand that you are wronged at all.

All veritable, relevant, and revelatory testimony therefore must explain the obfuscation not from the bank which issues it, because at that phase of the ruse, all the seemingly relevant indications predicate that we believe we have borrowed money from the peripheral bank, because we can see from the records of the money that the peripheral bank borrowed the money from the central bank (or lent from already existing funds — which as I have just demonstrated in previous posts… IS the USUAL course of “money” — it is lent back into circulation practically as fast and in as much volume as principal and interest are paid *from* our possession to the unwarranted possession of the purported banking system.

How much deeper do we have to start in resurrecting the actual life cycle of money?

Well, if we look into the seemingly bearing jurisdiction of banking law in examining the ostensible legality of *the central bank* *issuing ostensible credit*, everything appears to be just fine as well.

You can *never* discover anything wrong then; and anyone can never *understand* that anything is wrong, until you dig beneath the ostensible law to understand that the central bank IS NOT merely ISSUING “CREDIT.” AU CONTRAIRE, it is fraudulently MAKING that credit a falsified debt to itself.

How do we understand this?

By understanding that the CREATING “bank” creating bank NEVER gives up commensurable consideration. Never can we understand that there is an intentional obfuscation of your promissory obligation into not a falsified debt to “the initial” “bank,” or issuing bank — BUT A FALSIFIED DEBT TO *****THE BANKING SYSTEM*****.

You must never phrase your case in reference to just one bank then, for it is thru A DEVIOUSLY CONCEIVED NETWORK of central banks within a periphery of peripheral banks, that the ruse is SUSTAINED by making it appear at the level of EACH peripheral bank, that debt is indeed incurred to the banking system.

This is why you always hear me saying falsified debt *****to the banking SYSTEM*****. Never to a given bank. THE DEBT IS FALSIFIED by THE SYSTEM.

No casual remark or observation will do then as reasonable testimony, or even as an ostensible thought. Once you understand this, you see it is a coordinated and intentional crime, perpetrated through the intentionally malevolent design of a system which no knowledgeable public in history has, or ever will, give its assent to.

Realize this, and think of these crimes always in these terms… and a judge and jury will feel the weight of a potential whole public coming to understand these crimes when they contemplate sustaining these crimes against you. This thing can never be a vague assertion if it is to prevail. The public which *does* come to understand these facts will never unite saying “money is created out of thin air” — for any nuance we have wrong is in fact not understanding at all — and therefore NOTHING either to unite upon, or to defeat legal system corrupted by the intentional subversion of our enemy.

When everything WE (all) say is perfectly and conclusively relevant, then and then alone are we ready to win this thing.

Hoarding in an attempt to deflate the circulation.

But what IF (in an MPE model)……austrian economists decide to start hoarding money in an attempt to deflate the circulation. Would that even be possible?

First of all, whatever you hoard, you have to earn. So you never have to worry about that… because austrian economists are never going to do anything worth rewarding them for.

The only reason any of that would happen, would be IF no one wanted to purchase our [prospective] production (which they hadn’t earned yet) by issuing their promissory obligation. If you and I are the only people on an island then, we have the worst case scenario for your worry then, because you have to want my production if I am going to earn from only you the $100,000 I issue as your representation of entitlement for giving up the house then.

Understanding that, then if you take my promissory obligation, you would do so wanting to consume my production.

This condition exists in all our affairs. We don’t accept promissory notes as representation of entitlement, never wanting to consume so much from the whole system. To consume their equivalent, we have to spend them.

The whole (much larger) system then is comprised of cycles. There are the life cycles of money — which are equivalent or the mirror image of the life cycles of our promissory obligations to each other. As some money periodically expires as existing promissory obligations expire (are paid), the seeming lack of money here too in turn compels issuance of further promissory obligations. Always, new money is only created however where the prospective obligor has not yet earned what they require to spend.

So the need for a circulation is predicated not by how much we are producing and consuming, but how much representation of entitlement is required to sustain desired production and consumption — and always always always having the right to issue promissory obligations to sustain whatever production and consumption we intend to sustain then… we are — contrary to your presumption of calamitous consequences of your imagined shortage — constantly compelled to issue so much further promissory obligations as sustains intended prosperity.

This is not compelled only by presumed shortages which cannot transpire — it is compelled by the natural life cycle of promissory obligations.

You are already “borrowing” FAR MORE THAN THAT — UNDER FAR MORE IMPROBABLE CONDITIONS.

And yet you imagine we would not sustain a vital circulation under MPE™ — in other words, a circulation sufficient to sustain all the prosperity we intend to sustain — when always, always, always, always… we can do so at no more overall cost than the [same] principal [we would spend if we had cash] and at no more immediate cost than the rate of consumption?

If, on our island, I can’t pay my obligation to redeem the promissory notes I issued to you… then having accepted them and knowing I am the only other producer on the island, that’s not a consequence of the shortage you imagine, or hoarding — its because you made the grievous error of taking representation of entitlement which could only be redeemed by my production — which you ought to have understood already that you did not want. That would be YOUR bad — not “the economy’s,” because the money PROVIDED for ensured redemption.

The same things are true of a larger system. You don’t have to take my production then. And we don’t stipulate direct redemption, because that is our intention.

So, what tends to happen then is that all the money (representation of entitlement) which is indispensable to intended prosperity is constantly created without any more cost than the principal — and even at far less immediate cost than the [whole] principle. You have every immediate power to resolve any presumed deficiency without cost then.

There is no reason for an economy if we do not intend to sustain a perpetual sequence of production and consumption however. This is the very object of an economy and monetary system. What you’re saying then is, “Suppose we don’t want to do the only thing we would want to do if we have an economy or monetary system….”

You are supposing that we simply stop producing and consuming — and thus issuing the promissory obligations which are indispensable to the representation of entitlement by which we instead intended all the while, to simply alleviate your supposed calamity of a shortage we would alleviate without cost to do this.

You are forgetting that the shortage you imagine is artificial and without possible (true) remedy under the obfuscation. But the very circumstances you are thus supposing will transpire, are instead the very reason we organize an economy and engineer a proper form of money — which is instead to sustain a potentially eternal sequence of production and consumption between ourselves, by the indispensable means of issuing promissory obligations.

Is hoarding an issue, and is the Monetary Solution in Velocity.

IF this proposition indeed accounts for any veritable issue, then the root idea behind this proposition is ultimately and inherently that if we produce and earn and spend all the faster… we can somehow attend to the only veritable issue at the root of all the downstream consequences the advocates of this proposition conceive. The root cause nonetheless of those consequences is perpetual multiplication of faux debt, suffered in an implicit obligation to sustain a vital circulation by a perpetual escalation of faux borrowing.

The truth is, even in the days of cash, we have already had the means TO EXCHANGE “money” (obfuscated currency) virtually immediately.
But in the only legitimate world of production, the [hysterical proposition of] “velocity” of *earning* is inherently limited by the existing state of the evolving means of production. All the faster we might be able TO EXCHANGE money then has no capacity whatsoever to expedite THE EXCHANGE of what is only intentionally obfuscated money.

In accord with this preposterous set of ideas then, periods of time have even experimented with attempts to compel exchange of “money.” But (nonetheless) still, NO ONE can earn “money” any faster than they can produce — and neither can they justly deserve to do so, for earnings are inherently coupled to or dependent *upon* production.

ALL any proposition or increasing “velocity” CAN POSSIBLY accomplish then, is a relatively negligible and meaningless reduction of the time over which *the exchange* aspect of “circulation” transpires.
What however can this possibly mean then, as the ultimate exchange rate of (obfuscated) “money” IS ALREADY virtually equal to the rate of production — AND THE PROBLEM — WHICH “VELOCITY” CAN NEVER SOLVE THEN, IS INSTEAD THE VERY SAME INTENTIONAL, CRIMINAL, AND TREASONOUS OBFUSCATION OF OUR CURRENCY (WHICH THE SAME BASTARDS WHO PRETEND TO ADVOCATE SOLUTION IN VELOCITY, MEAN ON THE CONTRARY *NOT* TO RESOLVE?

Do you think people are truly incapable of understanding these facts if they yet pretend “to understand” that “velocity” poses virtues which instead are virtually impossible?

Or is the reason they uniformly exclude MPE™ (to which many of them in fact mean to answer), instead that they already understand that the singular solution is already proven in the propositions of MPE™ — and that they mean instead to fraudulently impress the public that “banking” addresses what they purport fraudulently are “banking’s only problems”?

How Money Creation Works, Banks & Solution

Understanding today’s mortgage?

The fraud begins when you go to a local bank (commercial bank) for a loan where YOU actually create money via your promissory note signature (NOT THE BANK) , by deception the banks intervene between the real creditor (seller) & debtor (buyer), banks fraudulently intervene by publishing only the evidence of our promissory obligations to each other. This is how banks steal/launder all principal & interest out of circulation through your debt repayments by fraudulently claiming to be the real creditor when there clearly not.

The governments knowingly terminally borrow more money through a PRIVATE central bank to replace the stolen circulation all the local banks thieve at more interest, then the government extorts tax’s & revenue from you to pay for this terminal national debt on top of your mortgage repayments.

Understanding today’s Money Creation?

A promissory note is a written promise to repay which is a value asset or capital. The Bank Fails to Disclose to a Borrower that borrower creates the credit/money by borrower’s promissory note signature alone which is an Asset Loan Contract (Financial Instrument) Deposited in the Bank. The Bank fraudulently changes borrowers promissory note into banks paper & loans its paper back to borrower at interest. The Bank doesn’t create money or loan money; banks change money (money changers) & launder a nation’s wealth IE: your labor out of circulation via principal & interest repayments. Fractional multiplication on deposits is NOT how banks create principal or interest because the bank offers no lawful consideration of value for the money to begin with so IT DOESN’T REALLY EXIST. A Central Banks role is to regulate fraud, they print cash which only consists 5% of all the money supply which also has NO lawful consideration of value.

Understanding the current Banking system?

ALL Inflation/deflation is the theft of currencies by ALL banks.
1 They launder principal debt repayments out of circulation jointly into there possession instead of retiring/canceling/ deleting/ principal after its paid back ,they do it through YOU every day on your local bank loans ,credit card repayments etc.

2 Interest repayments are also laundered out of circulation by deception ,This interest is never created in the first place nor is it returned back into circulation in full if any (No where near it) after its stolen by the banks .

3 All treasonous governments knowingly perpetuate TERMINAL nation debt through a PRIVATE Central bank (Federal Reserve Bank) or it prints more money as a last resort, all in an attempt to keep the economic monetary circulation vital.

Everything you see now past and present like tax’s, recessions, depressions, deflation, inflation, booms, busts, derivative scams, quantitative easing, pensionscams, WAR etc is only a symptom of this initial theft of principal & interest out of our monetary circulation by All Banks, primarily the commercial banks.

Understanding Mathematically Perfected Economy Solution

Under MPE a National NON PROFIT Accounting Common monetary foundry (CMF) will be established by the people for the people to handle all loans & deposits (NO BANKS), credit & money will be issued by the people themselves via promissory obligations with NO INTEREST attached based on a simple 1.1.1 ratio where all DEBT obligation is equal or no more than remaining CIRCULATION & equal to no more of remaining depreciating VALUE OF PROPERTY, all principal is paid back at the rate of depreciation which is retired/canceled/deleted (NO ONE KEEPS IT) out of circulation along with the debt after a loan is repaid in full

MPE is a sovereign economy for any nation where money will serve man rather than rule man. MPE solves all the economic problems we see today. Through signed constitutional mandates served by the people MPE only can be achieved.
Freedom is ours and NO politician can assert MPE ONLY you can, the choice is yours.
(The truth will set you free)

Mathematically Perfected Economy?
There is no other solution.
Regulation can only temper an inherently terminal process.
If you’re not promoting Mathematically Perfected Economy
Then you condemn us to monetary failure.